Algemene voorwaarden

Artikel 1
Door het plaatsen van een order en/of de ontvangst van de geleverde goederen aanvaardt de koper/opdrachtgever de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: “ALV”) en geeft aan akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze ALV. De leveringsvoorwaarden van koper/opdrachtgever worden derhalve uitgesloten. Aanpassingen zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen koper/opdrachtgever en verkoper/opdrachtnemer.

Artikel 2
Overeenkomsten komen pas tot stand na onze uitdrukkelijke aanvaarding, welke blijkt uit een schriftelijke bevestiging aan de koper en/of opdrachtgever, dan wel uit het feit dat wij uitvoering geven aan een mondelinge overeenkomst. Komt de overeenkomst niet schriftelijk tot stand, dan is het risico voor een onjuiste of onvolledige levering geheel voor de koper en/of opdrachtgever. Voorstellen tot wijziging of aanvulling van een tot stand gekomen overeenkomst moeten schriftelijk (per e-mail daaronder begrepen) bij ons worden aangeleverd, en dienen door ons op bovenvermelde wijze te worden aanvaard.

Artikel 3
De aflevering geschiedt af ons magazijn, zulks op het moment waarop de producten het magazijn verlaten, ingeval het transport door ons of in onze opdracht wordt uitgevoerd. Vanaf het moment van aflevering is de zaak voor risico van de koper. Overschrijding van eventueel overeengekomen levertijden kan de verkoper niet verplichten tot enige schadevergoeding.

Bij verkoper/opdrachtnemer worden gedurende het productieproces metaaldetectiecontroles uitgevoerd. Koper/opdrachtgever dient rekening te houden dat naar aanleiding hiervan mogelijke recalls krijgen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen spelen indien producten kort na bestelling opgehaald worden.

Artikel 4
Indien verpakkingsmateriaal op leenbasis is verstrekt, zoals onder andere emballage, dan dient de koper hiervoor als een goed huisvader zorg te dragen. De emballage komt gewassen en schoon bij koper/opdrachtgever aan. Wanneer emballage retour komt dient deze wederom schoon aangeboden te worden. Wanneer vuile emballage retour wordt aangeboden kan dit geweigerd worden of er kunnen “was” kosten in rekening gebracht worden.

Artikel 5
Betaling dient te geschieden binnen de afgesproken dagen na factuurdatum. Verkoper is gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de koopovereenkomst en/of opdracht voort te gaan, zekerheid te verlangen van de koper en/of opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen. Indien koper/opdrachtgever in verzuim is, hetgeen op de afgesproken dag na het verstrijken van de dag waarop de uiterlijke betaling had moeten plaatsvinden, het geval is, is de verkoper/opdrachtnemer genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle hieruit voortkomende kosten van incasso, waaronder mede inbegrepen het salaris van een door verkoper/opdrachtnemer ingeschakelde advocaat, deurwaarder of incassobureau, zowel betrekking hebbende op werkzaamheden in rechte als buiten rechte, komen ten laste van de koper/opdrachtgever. Over de vordering zal een verzuimrente berekend worden groot 5% per maand. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief, dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd. Ingeval van procedures is daarenboven verschuldigd het geliquideerde salaris volgens het geldende tarief en de na kosten. Door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare vorderingen blijkens facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper/opdrachtgeveruitdrukkelijk, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Koper/opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van haar recht op verrekening met een eventuele vordering van haar op de verkoper/opdrachtnemer. Betaling dient te geschieden zonder enige korting, schuldvergelijking of opschorting van betaling tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6
Zichtbare gebreken aan het product dienen te worden vermeld op het vervoersdocument dan wel uiterlijk binnen 24 uur na feitelijke afgifte door de vervoerder aan koper en/of opdrachtgever of aan het opgegeven adres te worden gemeld. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt. Na verstrijken van voormelde termijnen vervalt het recht zich op enig gebrek te beroepen.

Artikel 7
Indien de koper/opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van faillissementsaanvraag, faillissement, liquidatie van de koper/opdrachtgever of aangevraagde of verkregen surseance van betaling van de koper/opdrachtgever, heeft verkoper/opdrachtnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle door verkoper/opdrachtnemer verder toekomende rechten. In vorenbedoelde gevallen zullen voorts alle vorderingen op de koper/opdrachtgever terstond ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 8
Bij overmacht is verkoper/opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (laten) ontbinden of de uitvoering van de verplichtingen van verkoper/opdrachtnemer tegenover de koper/opdrachtgever op te schorten voor de duur van de overmacht situatie zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer ligt van de verkoper/opdrachtnemer. Daaronder wordt mede verstaan overheidsmaatregelen, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/of oorlogen, en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van de fabrikant of aan de zijde van die personen, waarvan verkoper/opdrachtnemer afhankelijk is voor de fabricage en/of levering van de producten, alsmede vertragingen die ontstaan zijn door weer en/of oogstomstandigheden.

Artikel 9
Verkoper/opdrachtnemer beperkt de aansprakelijkheid tot schade die door de koper/opdrachtgever is geleden als gevolg van opzet of schuld van de kant van de verkoper, en overigens met inachtneming van het hierna volgende. Niet voor vergoeding komt in aanmerking gevolgschade, zoals schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie, door welke oorzaak ook ontstaan. Koper/opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade zelf te verzekeren. De aansprakelijkheid wordt overigens beperkt tot het factuurbedrag ter zake de koopovereenkomst. In afwijking van het vorenstaande geldt dat, indien verkoper voor de desbetreffende schade verzekerd is, onze aansprakelijkheid wordt beperkt tot het op grond van die verzekering door de verzekeraar uit te keren bedrag.

Artikel 10
Op alle overeenkomsten, zowel inkoop- als andere overeenkomsten, met verkoper gesloten, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse tekst is maatgevend. Voor transacties met het buitenland geldt, dat de toepasselijkheid van de zogenaamde Eenvormige Koopwetten en het Weense Koopverdrag uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

LET US CUT YOUR ONIONS

Elbe 33-37
2491 BT Den Haag
© 2024 Smits Uien | Privacy policy
crossmenu